game bắn cá mập

เมืองเซี่ยเหมินมุ่งพัฒนาเมืองในรูปแบบใหม่

25 Mar 2024
เมืองเซี่ยเหมินประกาศนโยบายสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทักษะสูงของเมืองเซี่ยเหมิน เพื่อยกระดับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของเมืองเซี่ยเหมินรูปแบบใหม่ โดยนโยบายมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 – 31 ธันวาคม 2569 โดยมีมาตรการหลัก ดังนี้

3.1. ส่งเสริมวิสาหกิจในการพัฒนาบุคลากร โดยมีมาตรการจูงใจด้านการเงินแก่วิสาหกิจ แบ่งเป็น (1) การพัฒนาบุคลากรทักษะสูง เช่น การมอบเงินสนับสนุนจำนวน 2 แสนหยวน และ 1.2 แสนหยวน แก่วิสาหกิจที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมและบุคลากรโดดเด่นติดระดับมณฑลและระดับเมืองตามลำดับ และมอบเงินสนับสนุนจำนวน 1 แสนหยวน และ 8 หมื่นหยวน แก่บุคลากรที่ได้รับรางวัลการพัฒนาบุคลากรทักษะสูงระดับมณฑลและระดับเมืองตามลำดับ
(2) การพัฒนาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยมีการมอบเงินสนับสนุนจำนวน 1 แสนหยวน 5 หมื่นหยวน และ 3 หมื่นหยวน แก่วิสาหกิจที่พัฒนาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีความโดดเด่นระดับประเทศ ระดับมณฑล และระดับเมืองตามลำดับ และ (3) การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจและสถาบันการศึกษา โดยมอบเงินสนับสนุนจำนวน 1 แสนหยวน แก่วิสาหกิจที่มีการลงนามความตกลงกับสถาบันการศึกษาในการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะของนักเรียน/นักศึกษา นอกจากนั้น ยังมีการมอบเงินสนับสนุนค่าที่พักแก่บัณฑิตปริญาเอกและโทที่มาทำงานที่เมืองเซี่ยเหมินเป็นครั้งแรกและเข้าร่วมประกันสังคมของเมืองเซี่ยเหมินติดต่อกันตลอด 3 เดือน รวมถึงบัณฑิตปริญญาตรีที่จบการศึกษาจากมหาลัยที่โดดเด่นของจีน

3.2 ยกระดับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจใหม่ โดยเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เอื้ออำนวยต่อการลงทุน สนับสนุนการสร้างศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ อาทิ มอบเงินจำนวน 1 ล้านหยวน 5 แสนหยวน และ 3 แสนหยวน    แก่วิสากิจที่มีศูนย์บ่มเพาะธุรกิจที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ ระดับเมือง และระดับเขตตามลำดับ รวมถึงสนับสนุนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญจากวิสาหกิจชั้นนำ โดยสามารถยื่นขอรับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทั้งหมดได้สูงสุดไม่เกิน 1.5 แสนหยวน

3.3 สนับสนุนการดึงดูดผู้เชี่ยวชาญจากไต้หวัน สนับสนุนการจัดเวทีความร่วมมือกับไต้หวัน เพื่อดึงดูด   การลงทุนจากวิสาหกิจและผู้เชี่ยวชาญจากไต้หวัน อาทิ มอบเงินสนับสนุน 1 หมื่นหยวนแก่วิสาหกิจที่มีการรับบัณฑิตจบใหม่ชาวไต้หวัน หรือจ้างงานชาวไต้หวันครบรอบ 1 ปี มอบเงินสนับสนุน 1 แสนหยวน แก่วิสาหกิจที่มีการจ้างงานผู้เชี่ยวชาญชาวไต้หวันเฉพาะกิจ

       ทั้งนี้ ไทยมีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่ถือเป็นยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจระดับประเทศ ดังนั้นไทยสามารถเรียนรู้นโยบายการพัฒนาบุคลากร/ผู้เชี่ยวชาญของเมืองเซี่ยเหมินได้ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการลงทุนและการพัฒนาบุคลากรทักษะสูงของไทยร่วมกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ โดยเฉพาะในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทยที่มีความต้องการสูง อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมระบบราง และอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์  แหล่งอ้างอิง
game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập Xiamen_editor

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online