game bắn cá mập

มณฑลเจียงซีออกยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรฐกิจและสังคม (ปี 2567 – 2569)

18 Mar 2024
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2567 รัฐบาลเจียงซีประกาศยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรฐกิจและสังคม (ปี 2567 – 2569) โดยมีมาตรการสำคัญ ได้แก่

(1) ด้านคมนาคม เร่งส่งเสริมการสร้างรถไฟความเร็วสูงฉางจิ่วชิ (เชื่อมโยงนครฉางซาในมณฑลหูหนาน-เมืองจิ่วเจียงในมณฑลเจียงซี-เมืองชิโจวในมณฑลอานฮุย) รถไฟความเร็วสูงรุ่ยเหม่ย (เมืองรุ่ยจินในมณฑลเจียงซี-เมืองเหม่ยโจวในมณฑลกวางตุ้ง) ท่าอากาศยานนานาชาติหนานชางชางเป่ยระยะที่ 3 รถไฟความเร็วสูงฉางก้าน (นครฉางซา-เมืองก้านโจวในมณฑลเจียงซี) รถไฟเวินอู๋จี (เมืองเวินโจวในมณฑลเจ้อเจียง- อู๋อีซานในมณฑลฝูเจี้ยน-เมืองฝู่โจวและเมืองจี๋อันในมณฑลเจียงซี) ท่าอากาศยานหลัวเจียเมืองจิ่งเต๋อเจิ้น รถไฟความเร็วสูงหวู่เซียนชาง (นครหวู่ฮั่นและเมืองเซียนหนิงในมณฑลหูเป่ย-หนานชาง) รถไฟความเร็วสูงชางเซี่ยฝู (หนานชาง – เซี่ยเหมิน-ฝูโจว) รถไฟความเร็วสูงฉางเยว่จิ่ว (เมืองฉางเต๋อและเมืองเยว่หยางในมณฑลหูหนาน-เมืองเซียนหนิงในมณฑลหูเป่ย-เมืองจิ่วเจียง) เป็นต้น

(2) ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล เน้นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง เช่น 5G Gigabit Gateway การประมวลผลขั้นสูง Industrial IoT รวมถึงก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านนวัตกรรม เช่น ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมระดับชาติของมณฑล

(3) ด้านอุตสาหกรรม เน้นดำเนินการตามแผนปฏิบัติการอุตสาหกรรม “1269”[1] อย่างครบวงจร เพื่อส่งเสริมห่วงโซ่อุตสาหกรรมการผลิตที่สำคัญในมณฑลให้ทันสมัย เช่น อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก เครื่องจักรและอุปกรณ์ พลังงานใหม่ ปิโตรเคมี วัสดุก่อสร้าง เหล็ก การบิน อาหาร สิ่งทอและเสื้อผ้า ชีวการแพทย์ และเฟอร์นิเจอร์สมัยใหม่ ฯลฯ

(4) ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม เน้นการดำเนินโครงการด้านการบำบัดและกำจัดของเสียในเมืองและชนบท เช่น โครงการด้านการจัดการสิ่งปฏิกูล ขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย และของเสียทางการแพทย์ รวมถึงการคุ้มครองและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของน้ำในลุ่มน้ำ และการปรับระบบสิ่งแวดล้อมทางนิเวศ แหล่งอ้างอิง


[1] แผนปฏิบัติการ “1269” ของมณฑลเจียงซี: แผนการเสริมสร้างและขยายห่วงโซ่อุตสาหกรรมการผลิตถึง 12 ห่วงโซ่ และสร้างคลัสเตอร์อุตสาหกรรมการผลิต 6 กลุ่ม เพื่อบรรลุเป้าหมายรายได้เฉลี่ยต่อปีของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทั่วทั้งมณฑลเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 ต่อปี ช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่วิสาหกิจที่ต้องการมาลงทุนมากขึ้น โดยมีระยะเวลาแผนปฎิบัติการช่วงปี 2023 – 2026

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập Xiamen_editor

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online