game bắn cá mập

โปรโมชั่นเร้าใจ…กระตุ้นการลงทุน “เขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้” ครอบคลุม 6 เมืองสมาชิก

25 Apr 2014

เว็บไซต์ข่าวอ่าวเป่ยปู้ : รัฐบาลเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงได้ปรับปรุง “ข้อกำหนดว่าด้วยนโยบายส่งเสริมการพัฒนาและเปิดสู่ภายนอกเขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้กว่างซีแห่งรัฐบาลเขตฯ กว่างซีจ้วง ที่บังคับใช้มาเป็นเวลา 6 ปี ตั้งแต่ปี ค.ศ.2008 (พ.ศ.2551) จนถึงปัจจุบัน

ภายหลังการปรับปรุงข้อกำหนดฯ พื้นที่ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ขยายขอบเขตครอบคลุม 6 เมือง (เดิม 4 เมือง) ได้แก่ นครหนานหนิง เมืองเป๋ยไห่ เมืองฝางเฉิงก่าง เมืองชินโจว เมืองยวี่หลิน และเมืองฉงจั่ว

ระยะเวลาการบังคับใช้ขยายถึงปี ค.ศ.2020 (พ.ศ.2563) ซึ่งสอดรับกับ “แผนพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันตก” ฉบับใหม่ของประเทศจีนและ “แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้กว่างซี” โดยนโยบายการให้สิทธิประโยชน์มีระยะเวลานาน 7 ปี (นับจากปีปัจจุบัน)

วัตถุประสงค์หลัก เพื่อสร้างระบบอุตสาหกรรมสมัยใหม่ สร้างศูนย์กลางการเดินเรือระหว่างประเทศและศูนย์กลางการเงินระดับภูมิภาค โดยนโยบายเน้นสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม ท่าเรือ โลจิสติกส์ และการเงิน ภายหลังการปรับปรุงข้อกำหนดฯ สะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบสิทธิประโยชน์ที่มีความคล่องตัว การดำเนินการที่มีความเป็นรูปธรรม อาทิ การยกเว้น/ลดภาษี(เงินได้นิติบุคคล)และค่าธรรมเนียม(ภาครัฐ) เงินรางวัล เงินสนับสนุน และการชดเชยดอกเบี้ย(สินเชื่อ)

การจัดเก็บภาษี : วิสาหกิจส่วนใหญ่ชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 9 เท่านั้นวิสาหกิจที่เข้ามาลงทุนในเขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้ ขอเพียงมีคุณสมบัติสอดคล้องตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องมีสิทธิได้รับการลด/ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในส่วนที่ต้องนำส่งกับรัฐบาลท้องถิ่น (คำอธิบายเพิ่มเติม การชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลของจีนแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนหนึ่งนำส่งรัฐบาลกลาง อีกส่วนนำส่งรัฐบาลท้องถิ่น)

วิสาหกิจส่วนใหญ่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 9 เท่านั้น (ขณะที่)วิสาหกิจบางประเภท ยกตัวอย่างเช่น วิสาหกิจด้านซอฟแวร์และวิสาหกิจด้านการออกแบบวงจรไฟฟ้ารวมที่จัดตั้งขึ้นภายใต้แผนงานของประเทศ(รัฐบาลกลาง) ซึ่งต้องชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 10 จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในส่วนที่ต้องนำส่งรัฐบาลเขตฯ กว่างซีจ้วง เท่ากับว่าในความเป็นจริง(ธุรกิจ)ชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราเพียงร้อยละ 6 เท่านั้น

วิสาหกิจที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามเงื่อนไขที่ดำเนินโครงการเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียสาธารณะ การกำจัดขยะสาธารณะ การพัฒนาและใช้ประโยชน์เชิงบูรณาการจากก๊าซชีวมวล เทคนิคและการวางแผนปรับปรุงเทคโนโลยี การอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างการผลิตน้ำเค็มเป็นน้ำจืด การประหยัดน้ำและพลังงาน

ภายในระยะเวลาที่ได้รับการลดภาษีเงินได้นิติบุคคลกึ่งหนึ่งในส่วนที่ต้องนำส่งรัฐบาลกลาง จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในส่วนที่ต้องนำส่งรัฐบาลท้องถิ่น (รัฐบาลเขตฯ กว่างซีจ้วง)

ตั้งสำนักงานใหญ่ในเขตเศรษฐกิจฯ : ยกเว้นการจัดเก็บภาษีและรับเงินกองทุนสนับสนุนสำนักงานใหญ่ (Head Office) หรือสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาค (Regional Headquarter) ที่จัดตั้งใหม่หรือย้ายมาจากนอกพื้นที่เขตฯ กว่างซีจ้วงที่ได้รับการตรวจสอบยืนยันเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในส่วนที่ต้องนำส่งรัฐบาลท้องถิ่นในปีที่ 1-2 และได้รับการลดหย่อนกึ่งหนึ่งในปีที่ 3-5 โดยนับจากรายได้ผลประกอบการธุรกิจก้อนแรกในรอบปีภาษีนั้น ๆ

สำนักงานใหญ่ที่ได้รับการตรวจสอบยืนยันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะได้รับการสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนา โดยพิจารณาจากศักยภาพของวิสาหกิจที่มีส่วนต่อการขยายตัวการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมในท้องถิ่น (Contribution) โดยมีรัฐบาลเขตฯ กว่างซีจ้วงและเทศบาลท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบด้านเงินสนับสนุนร่วมกันฝ่ายละครึ่งหนึ่ง

ท่าเรือและการเดินเรือ : การเปิดเส้นทางเดินเรือเส้นทางตรง (Direct Route) มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนสูงสุด 4 ล้านหยวนวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง นอกจากจะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังจะได้รับเงินรางวัลและเงินสนับสนุนจากรัฐบาลมณฑลและเทศบาลเมืองที่เกี่ยวข้องด้วย

เช่น การเปิดเส้นทางเดินเรือขนส่งตู้คอนเทนเนอร์เส้นทางตรงสู่ประเทศอาเซียนรวมถึงประเทศอื่น จะได้รับเงินสนับสนุนที่เกี่ยวข้องติดต่อกัน 3 ปีตามสภาพการณ์ โดยในทุกเส้นทางเดินเรือจะได้รับเงินอุดหนุน 2-4 ล้านหยวนในปีแรก และใน 2 ปีถัดมา (ปีที่ 2-3) เงินอุดหนุนที่ได้รับจะลดลงในอัตราส่วนร้อยละ 20 (จากปีฐาน)ทุกปี

วิสาหกิจที่ดำเนินธุรกิจขนส่งตู้เทนเนอร์เชื่อมต่อระหว่างท่าเรือกับรถไฟ  (Sea-Rail Combined Transportation) ได้รับเงินอุดหนุนตู้คอนเทนเนอร์ละ 200 หยวน

ผู้ประกอบการสายเรือที่มีกำลังการขนส่งมากกว่า 1 แสนตันจะได้รับเงินรางวัลแบบจ่ายครั้งเดียว 2 ล้านหยวน หลังจากนั้นกำลังการขนส่งที่เพิ่มขึ้นทุก ๆ 50,000 ตันจะได้รับเงินรางวัลเพิ่ม 1 ล้านหยวน โดยวิสาหกิจหนึ่งรายมีสิทธิได้รับเงินรางวัลสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านหยวน

วิสาหกิจด้านโลจิสติกส์ : การจัดเก็บภาษี(เงินได้นิติบุคคล) “ยกเว้น 2 ลดหย่อน 3” สำหรับการลงทุนในธุรกิจโลจิสติกส์และคลังสินค้าขนาดใหญ่เช่น ค่าผ่านทางรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์จะดำเนินการจัดเก็บในอัตรากึ่งหนึ่ง รถขนส่งสินค้าและผู้โดยสารที่เปิดให้บริการในเส้นทางระหว่างประเทศจะได้รับเงินสนับสนุนค่าเชื้อเพลิงในอัตราร้อยละ 50 ต่อหนึ่งเส้นทางเป็นระยะเวลา 3 ปีติดต่อกัน

การลงทุนในธุรกิจโลจิสติกส์คลังสินค้าขนาดใหญ่ การกระจายสินค้าขนาดใหญ่ (Distribution) การจัดซื้อ (Purchasing) และการบรรจุ (Packing) นอกจากจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี “ยกเว้น 2 ลดหย่อน 3” (การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในส่วนที่ต้องนำส่งรัฐบาลท้องถิ่นในปีที่ 1-2 และได้รับการลดหย่อนกึ่งหนึ่งในปีที่ 3-5 โดยนับจากรายได้ผลประกอบการธุรกิจก้อนแรกในรอบปีภาษีนั้น ๆ) แล้ว ยังจะได้รับเงินอุดหนุนดอกเบี้ยสินเชื่อในอัตราร้อยละ 20 จากการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรและอุปกรณ์เครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง

ภาคการเงิน : สถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นใหม่จะได้รับเงินสนับสนุนสูงสุด 10 ล้านหยวนรัฐบาลมณฑลจะจ่ายเงินสนับสนุนแบบจ่ายครั้งเดียวให้แก่สถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นใหม่หรือที่ย้ายเข้ามา(ในเขตเศรษฐกิจฯ)ใหม่ มูลค่าสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านหยวน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทของสถาบันการเงิน รูปแบบการจัดตั้ง และเงินทุนจดทะเบียน

สำนักงานใหญ่ของสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นใหม่หรือย้ายเข้ามาใหม่ รวมถึงบริษัทสาขาที่จัดตั้งขึ้นใหม่หรือมีการปฏิรูประบบสถาบันการเงินใหม่จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมภาครัฐที่อยู่ภายใต้อำนาจการอนุมัติของเทศบาลท้องถิ่นในปีที่ 1-2 และลดหย่อนกึ่งหนึ่งในปีที่ 3-5

BIC เห็นว่า การปรับปรุงข้อกำหนดฯ ในครั้งนี้ ไม่เพียงเป็นการต่อยอดนโยบายที่มีอยู่เดิม อีกทั้งยังเป็นการเรียนรู้ประสบการณ์ กล้าคิดสร้างสรรค์ ทำให้นโยบายที่เกี่ยวข้องมีความสมบูรณ์มากขึ้น มาตรการมีความชัดเจนมากขึ้น มีทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้น

การดำเนินนโยบาย(ดังกล่าว)จะเป็นการปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนและสิ่งแวดล้อมสำหรับการพัฒนาในเขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้ในอีกระดับ ซึ่งจะดึงดูดให้นักลงทุนจากต่างถิ่นเข้ามาลงทุนเพิ่มมากขึ้น ส่งเสริมกระตุ้นให้วิสาหกิจเติบโตแข็งแกร่งได้ดียิ่งขึ้น

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online