game bắn cá mập

เหลียวหลังแลหน้า – พัฒนาการความสัมพันธ์กว่างซีกับ 5 ชาติสมาชิอาเซียนกับเป้าหมาย “ประตูสู่อาเซียน”

14 Jan 2014

เว็บไซต์ข่าวกว่างซี : การที่รัฐบาลกลางวางตำแหน่งให้กว่างซีเป็น “ประตูสู่อาเซียน” ช่วยส่งเสริมให้ความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนระหว่าง 2 ฝ่ายมีพัฒนาการที่ก้าวหน้ามาโดยตลอด

กลุ่มประเทศอาเซียน 5 ประเทศ (เวียดนาม ไทย ลาว กัมพูชา และพม่า) ได้ทยอยเข้ามาจัดตั้งสำนักงาน/สถานกงสุลใหญ่ในนครหนานหนิงตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา

คงปฏิเสธไม่ได้ว่า “สถานกงสุลใหญ่” เป็นหนึ่งในกลไกหลักที่ช่วยผลักดันความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนระหว่างสองฝ่าย

สำหรับประเทศไทย สำนักงานสถานกงสุล ณ นครหนานหนิงได้ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2549 โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานในพิธีเปิด และเปลี่ยนจากสำนักงานเป็น “สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง” เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2551

BIC จึงขอถือโอกาสประมวลข่าวความเคลื่อนไหวสำคัญระหว่างกว่างซีกับ 5 ชาติสมาชิกอาเซียนในช่วงปีที่ผ่านมา ดังนี้

ไทย” – ทิศทางพัฒนาน่าสดใสไฮไลท์หลัก คือ “การแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างผู้นำระดับสูง” โดยในเดือนกรกฎาคม 55 นายเฉิน อู่ (Chen Wu, 陈武) ประธานเขตฯ กว่างซีจ้วง (เทียบเท่าผู้ว่าการมณฑล) ได้นำคณะเดินทางเยือนประเทศไทยและจัด ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ต่อมาในเดือนกันยายน 55 นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีนำคณะเดินทางเข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมแสดงสินค้าจีน-อาเซียน ครั้งที่ 10 (10th CAEXPO) ณ นครหนานหนิง เขตฯ กว่างซีจ้วง

ด้านการค้า ช่วงเดือน ม.ค.-พ.ย.56 กว่างซีและไทยมีมูลค่าการค้าระหว่างกัน 430 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 52.7 ในจำนวนนี้เป็นการนำเข้าจากไทย 240 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 237.6 (ไทยได้ดุลการค้า 190 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

ด้านการลงทุน ปัจจุบัน มีโครงการลงทุนของไทยในกว่างซี จำนวน 120 กว่าโครงการ มูลค่าเงินลงทุนจริง 270 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนโครงการลงทุนของกว่างซีในไทย จำนวน 10 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 2 ล้านกว่าดอลลาร์สหรัฐ

ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ปัจจุบัน สถาบันอุดมศึกษาของกว่างซีร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในไทยจัดตั้งสถาบันขงจื้อ 3 แห่ง นอกจากนี้ กว่างซีมีนักศึกษาไทยศึกษาอยู่กว่า 2,100 คน และเมืองต่าง ๆ ของกว่างซีได้สถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกับจังหวัดของประเทศไทย 7 คู่

เป้าหมาย ปี 2557 กว่างซีเน้นส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศไทยใน 3 ด้าน ได้แก่ การร่วมผลักดันการจัดงานมหกรรมแสดงสินค้าจีน-อาเซียน (CAEXPO) การร่วมผลักดันการจัดตั้งคณะทำงานร่วมกว่างซี-ไทย และการร่วมผลักดันการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมจีน(ฉงจั่ว)-ไทย

พม่า” – ออกสตาร์ทช้า (แต่ชัวร์)

ปี 2555 ทิศทางการพัฒนาความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนระหว่างกว่างซีกับพม่ามีความชัดเจนมากขึ้น ทั้ง 2 ฝ่ายมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างผู้นำระดับสูงหลายต่อหลายครั้ง   และมีการบรรลุความเห็นร่วมกันในหลายด้าน เพื่อกรุยทางสู่ความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนในเชิงลึกต่อไป

ด้านการค้า ช่วง 11 เดือนแรกปี 55 ทั้ง 2 ฝ่ายมีมูลค่าการค้า 32.39 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉพาะภาคการนำเข้ามีอัตราขยายตัวร้อยละ 35

ด้านการลงทุน ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 55 มีโครงการลงทุนของพม่าในกว่างซี 3 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนจริง 5.7 แสนดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่การลงทุนของกว่างซีในพม่ามีอยู่ 7 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนมากกว่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

โครงการลงทุนสำคัญ คือ โครงการสาธิตภาคการเกษตรของกลุ่มบริษัท Guangxi Statefarm (广东农垦团休) ที่เข้าไปลงทุนแปลงสาธิตการปลูกข้าวและข้าวโพด

ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม สถาบันอุดมศึกษาสองฝ่ายอยู่ระหว่างการเจรจาจัดตั้งสถาบันขงจื้อ นอกจากนี้ มีนักศึกษาพม่าในกว่างซี 90 กว่าคน และกรุงย่างกุ้งกับเขตฯ กว่างซีจ้วงได้ลงนามหนังสือแสดงเจตจำนงค์สถาปนาเมืองพี่เมืองน้องแล้ว

เป้าหมาย ปี 2557 กว่างซีจะร่วมผลักดันการจัดงาน CAEXPO และหวังว่าพม่าฐานะประธานอาเซียนในปีนี้จะแสดงบทบาทสำคัญด้านการส่งเสริมผลักดันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับเขตฯ กว่างซีจ้วง รวมถึงประเทศจีน และการขับเคลื่อนความร่วมมือ “10+1” ให้ก้าวสู่มิติใหม่

กัมพูชา – มาแรง…แซงทางโค้ง

ปีที่ผ่านมา ความร่วมมือระหว่างกว่างซีกับกัมพูชาประสบความสำเร็จอย่างมาก ทั้งในด้านเศรษฐกิจการค้า การเกษตร การแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนระหว่างเมืองพี่เมืองน้อง

ด้านการค้า ช่วง 11 เดือนแรกปี 55 ทั้ง 2 ฝ่ายมีมูลค่าการค้า 19.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉพาะภาคการนำเข้ามีอัตราขยายตัวร้อยละ 11.9

ด้านการลงทุน ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 55 กัมพูชามีโครงการลงทุนในกว่างซี จำนวน 10 โครงการ มูลค่าการลงทุน 3.15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่กว่างซีมีโครงการลงทุนในกัมพูชา จำนวน 30 โครงการ มูลค่าการลงทุน 388 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

โครงการสำคัญ คือ ทางการกว่างซีและกลุ่มบริษัท Guangxi Guohong Development Corp. (广东省国宏生活蜕变集体无限修改有限公司) ได้ร่วมกันวางแผนดำเนินกิจกรรม “ขายตรง” ข้าวกัมพูชา โดยปัจจุบัน มีข้าวกัมพูชา 5 แบรนด์จำหน่ายในตลาดกว่างซีแล้ว

ลิงค์ข่าว : (29 ส.ค. 2556)

ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ปัจจุบัน กว่างซีและกัมพูชาได้สถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องแล้ว 5 คู่ และมีการจัดกิจกรรมการแสดงเชิงศิลปะวัฒนธรรมระหว่างกันหลายครั้ง

เป้าหมาย ปี 2557 กว่างซีจะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นำระดับสูง แสวงหาลู่ทางความร่วมมือทางธุรกิจ สร้างปัจจัยความร่วมมือทางการค้า สนับสนุนการลงทุนในกัมพูชาของวิสาหกิจกว่างซี ผลักดันความร่วมมือระหว่างกันในภาคอุตสาหกรรมเกษตร การท่องเที่ยว และการทำเหมืองแร่

ลาว – จ่อคิวรอ ต่อยอด ความร่วมมือ

ปีที่ผ่านมา กว่างซีและลาวมีการพัฒนาความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนระหว่างกันมากขึ้น

ด้านการค้า ช่วงเดือน ม.ค.-พ.ย.56 กว่างซีและลาวมีมูลค่าการค้า 10.26 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 48

ด้านการลงทุน ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 55 มีโครงการลงทุนของลาวในกว่างซี 1 โครงการ มูลค่าการลงทุน 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ และมีโครงการลงทุนของกว่างซีในลาว 21 โครงการ มูลค่าการลงทุน 56.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม กว่างซีได้จัดคณะนักแสดงเข้าร่วมในกิจกรรมการแสดงในลาว นอกจากนี้ สถาบันสังคมศาสตร์ของทั้ง 2 ฝ่ายได้ทำการศึกษาวิจัยด้านชนชาติร่วมกัน

เป้าหมาย ปี 2557 ทั้ง 2 ฝ่ายเน้นส่งเสริมความร่วมมือในหลายด้าน โดยเฉพาะด้านการเกษตร และการค้าการลงทุน อาทิ การจัดฝึกอบรมด้านเพาะปลูก การคัดเลือก และการพัฒนาสายพันธุ์พืชเศรษฐกิจ ข้าวพันธุ์ลูกผสม (Hybrid Rice) ผลไม้ และพืชผักต่าง ๆ

การสนับสนุนให้วิสาหกิจลาวเดินทางมาเปิดตัวผลิตภัณฑ์หรือแนะนำโครงการความร่วมมือในกว่างซี เพื่อขยายมมูลค่าการค้าและขยายขอบเขตความร่วมมือระหว่างกัน พร้อมทั้งส่งเสริมให้วิสาหกิจกว่างซีเข้าไปลงทุนในลาวมากยิ่งขึ้น

เวียดนาม” – บ้านใกล้เรือนเคียง

การที่กว่างซีและเวียดนามมีพรมแดนติดกันกว่า 1,020 กิโลเมตร ส่งผลให้ความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนระหว่างสองฝ่ายมีการพัฒนารุดหน้ามากที่สุดในบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด อาทิ

ด้านการค้า เวียดนามเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งมาโดยตลอด

ด้านการลงทุน โครงการลงทุนสำคัญ คือ การจัดตั้งโรงงานแปรรูปมันสำปะหลังในเวียดนามและการเข้าไปลงทุนปลูกอ้อยในเวียดนาม

ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ในแต่ละปีมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนด้านศิลปะวัฒนธรรมน้อยใหญ่นับครั้งไม่ถ้วน ปัจจุบัน กว่างซีมีนักศึกษาต่างชาติชาวเวียดนามมากที่สุด

ด้านการขนส่งและท่องเที่ยว ทั้ง 2 ฝ่ายได้มีการเปิดใช้เส้นทางขนส่งทางบกโดยตรงระหว่างประเทศแบบ Point to Point / Door to Door สำหรับสินค้าและผู้โดยสารระหว่างกันหลายเส้นทาง และกว่างซีมีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามผ่านเข้าออกมากที่สุด

ลิงค์ข่าว : (11 มิ.ย. 2556)

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online