game bắn cá mập

เทรนด์ผลักดันโรงงานอุตสาหกรรมไปนอกเมืองมาแรง! หนานหนิงประกาศแผนพัฒนาที่ดินใหม่ แบ่งโซนตามกิจกรรมทางธุรกิจ

26 Feb 2013

เว็บไซต์รวมข่าว – เขตฯ กว่างซีจ้วง: หนานหนิง เมืองเอกของมณฑลกว่างซี ประกาศจัดระเบียบการใช้ที่ดิน แยกประเภทตามกิจกรรมทางธุรกิจ

ภาคอุตสาหกรรมโดนกระชับพื้นที่ จะลงทุนทำธุรกิจที่ต้องใช้ที่ดินต้องเลือกให้ถูกทำเล 

แผนพัฒนาและใช้ประโยชน์ที่ดินข้างต้น นครหนานหนิง มีผลบังคับย้อนหลังไปถึงปี 2549 และจะบังคับใช้ไปจนถึงปี 2563 โดยถือเป็นแผนแม่บทที่กำหนดระเบียบบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อก่อสร้าง (Land of Construction) และประเภทการใช้ที่ดินตามกิจกรรมของนครหนานหนิง

 

บูรณะเขตเมืองเก่า พัฒนาพื้นที่ว่างใต้ดิน

หลักการสำคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ คือ การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อก่อสร้างอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ควบคุมขนาดและจำนวนของที่ดินเพื่อก่อสร้าง ปรับปรุงกลไกตลาดอุปทานที่ดิน และบูรณาการการใช้ที่ดินอย่างเป็นระบบ

แผนพัฒนาฯ ระบุว่า ภายในปี 63 ที่ดินเพื่อก่อสร้างใหม่ของทั้งเมืองจะมีจำนวนทั้งสิ้น 35,400 เฮคตาร์ รวมมีที่ดินเพื่อก่อสร้างทั้งสิ้น 168,400 เฮคตาร์

ตามแผน ทางการจะปรับปรุงและบูรณะเขตเมืองเก่าหนานหนิง อาทิ เขตซีเซียงถาง (Xi Xiang Tang District, 西乡塘区) ย่านถนนหวาซี (Hua Xi Road, 华西路) ย่านตลาดอู๋หลี่ถิง (Wu Li Ting Market, 五里亭规划区) เป็นต้น

ขณะเดียวกัน ก็เตรียมพัฒนาพื้นที่ว่างใต้ดินตามย่านธุรกิจการค้าและตามแนวเส้นทางรถไฟใต้ดินที่กำ เช่น เขตธุรกิจอาเซียน (ASEAN Business District, 东南亚运用区) เขตใหม่อู่เซี่ยง (Wu Xiang New Area, 五象工业园区) ย่านหล่างตง (Lang Dong Area, 琅东整体) และลานหน้าสถานีรถไฟหนานหนิง เป็นต้น

         

แบ่งโซนที่ดิน 3 เขต

เพื่อจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นระบบ แผนพัฒนาฯ ได้จัดแบ่งพื้นที่นครหนานหนิง (รวมอำเภอรอบนอก) ออกเป็น 3 เขตตามกิจกรรม ได้แก่ เขตพัฒนาเมืองและอุตสาหกรรมสมัยใหม่ภาคกลาง-ใต้ เขตพัฒนาเกษตรกรรมเด่นเฉพาะภาคตะวันออก-ตะวันตก และเขตอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ

-เขตพัฒนาเมืองและอุตสาหกรรมสมัยใหม่ภาคกลาง-ใต้ ครอบคลุมพื้นที่เขตเมืองของนครหนานหนิง อำเภออู่หมิง (Wu Ming County, 武鸣县) และอำเภอเหิง (Heng County, 横县) เขตดังกล่าวถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่พัฒนาเมืองและภาคอุตสาหกรรม ศูนย์รวมของธุรกิจ คลัสเตอร์อุตสาหกรรมและแรงงาน

โดยทางการจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนที่ดินเพื่อก่อสร้าง ผลักดันการเชื่อมโยงระบบการคมนาคมเข้ากับเครือข่ายคมนาคมสู่พื้นที่ริมชายฝั่งทะเล ชายแดนและเขตใจกลางเมืองรอบข้าง รวมถึงการพัฒนาสนามบินนานาชาติอู๋ซวีและท่าเรือสำคัญในลุ่มน้ำซีเจียง ส่งเสริมการก่อตั้งและรวมกลุ่มอุตสาหกรรมในอำเภออู่หมิงและอำเภอเหิง

-เขตพัฒนาเกษตรกรรมเด่นเฉพาะภาคตะวันออก-ตะวันตก ครอบคลุมอำเภอปินหยาง (Bin Yang County, 宾阳县) และอำเภอหลงอาน (Long’An County, 隆安县) โดยกำหนดให้เป็นฐานผลิตธัญญาหาร ผลิตภัณฑ์ป่าไม้ ผลไม้และปศุสัตว์สำคัญของเมือง วางเป้าหมายให้เป็นเขตสงวนสำหรับการใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็นหลัก

ส่วนแนวทางการพัฒนาที่ดินในเขตดังกล่าว ทางการเตรียมสนับสนุนการให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งเพาะปลูกพืชอาหารและเป็นฐานสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม่ โดยจะส่งเสริมให้เป็นฐานผลิตผลไม้เขตร้อน หม่อนไหม เครื่องเทศและฟาร์มปศุสัตว์

-เขตอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ ครอบคลุมพื้นที่อำเภอหม่าซาน (Ma Shan County, 马山县) และอำเภอซั่งหลิน (Shang Lin County, 上林县) เนื่องจากสภาพภูมิประเทศของพื้นที่ดังกล่าวประกอบด้วยภูเขาหินและภูมิประเทศแบบ Karst สัดส่วนของพื้นที่เพาะปลูกและป่าไม้ต่ำ ทางการจึงได้กำหนดให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศ

ดังนั้น การพัฒนาที่ดินในเขตดังกล่าวในเชิงพาณิชย์จึงทำได้อย่างจำกัด แผนพัฒนาฯ ได้วางแนวทางพัฒนาให้พื้นที่เขตนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ พร้อมกำหนดข้อห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินในวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับคืนสู่สภาพเดิม

BIC ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน ทางการจีนให้ความสำคัญกับประเด็นสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก ประกอบกับสภาพอากาศตามหัวเมืองใหญ่ของจีนที่กำลังเลวร้ายลง ส่งผลให้ทางการต้องเร่งผลักดันการย้ายโรงงานอุตสาหกรรมออกไปอยู่นอกเขตเมือง และเพิ่มพื้นที่สีเขียวมากขึ้น

การประกาศใช้แผนพัฒนาและใช้ประโยชน์ที่ดินใหม่ของหนานหนิง นอกจากจะมีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดสรรการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันก็มีเป้าหมายเพื่ออนุรักษ์พื้นที่สีเขียวและทรัพยากรธรรมชาติตามนโยบายของส่วนกลาง

อย่างไรก็ตาม ทางการจีนโดยเฉพาะในระดับมณฑลและท้องถิ่นจะมีการปรับเปลี่ยนนโยบายอย่างกะทันหันอยู่บ่อยครั้ง โดยเฉพาะนโยบายด้านที่ดินและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการปรับเปลี่ยนแต่ละครั้งมักจะให้มีผลย้อนหลัง

ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยที่วางแผนจะเข้ามาลงทุนหรือขยายกิจการในหนานหนิงและกว่างซีควรศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่ดินอย่างใกล้ชิด ขณะเดียวกัน การลงทุนสร้างโรงงานควรต้องเลือกให้ถูกทำเลและสอดคล้องตามแผนพัฒนาฯ ของทางการ หรือเลือกไปตั้งในเขตนิคมอุตสาหกรรม เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการปรับเปลี่ยนนโยบายอย่างกะทันหันในอนาคต

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online