game bắn cá mập

ฟอร์รั่มแร่จีน-อาเซียน ทุกชาติตระหนักประเด็น “สิ่งแวดล้อม” เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

13 May 2014

เว็บไซต์ข่าวกว่างซี : นครหนานหนิงประสบความสำเร็จในการเป็นเจ้าภาพจัด “งานประชุมความร่วมมือและนิทรรศการด้านแร่จีน-อาเซียน ครั้งที่ 5” (5th China-ASEAN Mining Cooperation Forum and Exhibition, 第十五届中国国家–东南亚矿业公司协同合作服饰服饰论坛图片t.vhao.nett.vhao.net暨推介会展示出会) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา

งานประชุมฯ เป็นหนึ่งในกิจกรรมย่อยของ “งานประชุมสุดยอดการค้าและการลงทุนจีน-อาเซียน” หรือ CABIS และเป็นงานประชุมด้านอุตสาหกรรมแร่ที่มีระดับความสำคัญและมีขนาดใหญ่ที่สุดของจีนกับอาเซียน

นอกจากนี้ กระทรวงที่ดินและทรัพยากรแห่งชาติจีน (Ministry of Land and Resources, 大好河山资本公司部) ได้กำหนดให้งานประชุมใหญ่ระดับนานาชาติประจำปีด้านอุตสาหกรรมแร่เช่นเดียวกับงานประชุมแร่นานาชาติจีน (China Mining Congress & Expo, 全球亚太煤业博览会) ที่นครเทียนจิน

งานประชุมฯ ในปีนี้มุ่งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ความร่วมมือด้านเทคโนโลยี ความร่วมมือการลงทุนและการเงิน และความร่วมมือโครงการต่าง ๆ โดยเฉพาะประเด็นการพัฒนาเหมืองแร่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในเชิงบูรณาการ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร่ในเอเชียและแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในพิธีเปิดฯ นายเฉิน อู่ (Chen Wu, 陈武) ประธานเขตฯ กว่างซีจ้วง (เทียบเท่าผู้ว่าการมณฑล) กล่าวว่า ความร่วมมือด้านแร่ระหว่างจีนกับอาเซียนมีการพัฒนาจากความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน ขยายสู่ความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐ และความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาครัฐ

ขอบเขตความร่วมมือมีการพัฒนาจากธรณีวิทยาพื้นฐาน นิทรรศการสินค้า การลงทุนด้านแร่ และกิจกรรมส่งเสริมลงทุน ยกระดับสู่การแบ่งปันข้อมูลสารสนเทศ การฝึกอบรมบุคลากร และการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี

นายวัง หมิน (Wang Min, 汪民) รัฐมนตรีกระทรวงที่ดินและทรัพยากรแห่งชาติจีน กล่าวว่า จีนเป็นประเทศคู่ค้ารายใหญ่ของอาเซียน อุตสาหกรรมกรรมเป็นสาขาการลงทุนที่สำคัญระหว่างจีนกับอาเซียน

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทั้งสองฝ่ายจะสามารถยกระดับความร่วมมือ บูรณาการกลไกความร่วมมือ ตลอดจนการพัฒนาความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนในเชิงลึกในอุตสาหกรรมแร่ที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมระหว่างกัน

ในการประชุมหารือ ภายใต้หัวข้อหลัก Build Green Mines, Promote Sustainable Development of Mining” (扶植绿色健康矿山开采,加强团结煤业可延续性个人成长) มีผู้แทนภาครัฐจากหลายประเทศขึ้นกล่าวบทเวที ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

นายหวัง เฉียน เฟิง (Wang Qian Feng, 王黔丰) รองอธิบดีกรมโลหะวิทยาและธรณีวิทยาแห่งชาติจีน เรียกร้องให้ทุกฝ่ายให้ความสำคัญกับประเด็นการใช้ประโยชน์เชิงบูรณาการจากแร่นอกกลุ่มเหล็ก โดยเฉพาะเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลที่มีประสิทธิภาพในการจัดการแร่ของเสียที่เป็นของแข็ง ซึ่งช่วยแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (มลพิษสูง สิ้นเปลืองพลังงานสูง และสิ้นเปลืองน้ำสูง)

Mr. Yos Mony Rath, Director, General Department of Mineral Resources, Ministry of Industry Mines and Energy of Cambodia กล่าวว่า เมื่อหลายปีก่อน ประเทศกัมพูชาได้ปรับปรุงกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ข้อกำหนดต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำกิจการเหมืองแร่ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการบุกเบิกพัฒนาเหมือง การใช้ประโยชน์จากทรัพยากร และการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นจากการเหมืองขนาดเล็กที่ขาดความพร้อมด้านเทคโนโลยี

นอกจากนี้ ยังมีการประสานความร่วมมือกับสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ หรือ UNDP เพื่อควบคุมบริหารจัดการโครงการเหมืองแร่ขนาดเล็ก

Dr. Ye Myint Swe, Director, General Department of Geological Survey and Mineral, Ministry of Mines of Myanmar กล่าวว่า ประเทศพม่าได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทำเหมืองแร่ การประเมินความเสี่ยงด้านสภาวะสิ่งแวดล้อม (โดยเฉพาะเหมืองแร่เก่า/เสื่อมสภาพ) และการจำกัดจำนวนการออกใบอนุญาตการทำเหมืองแร่ขนาดเล็ก การส่งเสริมการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์แร่เพื่อการส่งออก และการส่งเสริมการพัฒนาของอุตสาหกรรมแร่ในระดับประเทศ

ทั้งนี้ ประเทศพม่าพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่ในด้านการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีระหว่างจีนกับอาเซียน และพม่าพร้อมจะใช้ประโยชน์จากทรัพยากรแร่ของประเทศ เพื่อส่งเสริมให้อุตสาหกรรมแร่ของพม่าพร้อมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ตามรายงาน การจัดงานประชุมฯ 4 ครั้งที่ผ่านมา มีวิสาหกิจเข้าร่วมงานรวมกว่า 1,606 ราย มีกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการต่าง ๆ รวม 566 โครงการ มีมูลค่าการลงทุนตามสัญญารวมกว่า 48,000 ล้านหยวน

ในงานกิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านการลงทุน มีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจากทั้งในและต่างประเทศ (เวียดนาม อินโดนีเซีย ทาจิกิสถาน ปากีสถาน ฯลฯ) เข้าร่วมอย่างคับคั่ง

กรมโลหะวิทยาและธรณีวิทยาแห่งชาติจีน (China Metallurgical Geology Bureau, 中国人冶金材料地质学国家安全总局) จัดกิจกรรมแนะนำโครงการความร่วมมือด้านการสำรวจและผลิตแร่ 15 โครงการ

ในจำนวนนี้เป็นโครงการสำรวจในกว่างซี 3 โครงการ ตั้งอยู่ในเมืองกุ้ยก่าง (Guigang City, 贵港市) เมืองไป่เซ่อ (Baise City, 百色市) และเมืองอู๋โจว (Wuzhou City, 梧州市) ซึ่งคาดหมายว่าพื้นที่ดังกล่าวน่าจะแหล่งแร่มีปริมาณแร่สะสมอยู่ในขนาดกลาง

นอกจากนี้ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในกว่างซียังมีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจากทั้งในและต่างประเทศ รวม 6 ฉบับ

ที่น่าสนใจ ได้แก่ กรมธรณีวิทยาและการสำรวจแร่เขตฯ กว่างซีจ้วง (Guangxi Geology & Mineral Prospecting & Exploitation Bureau, 广东地壳矿产资源勘查救亡图存局) ได้ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ด้านการสำรวจและผลิตแร่กับ Petroleum and Mineral Resources Bureau ประเทศนิวซีแลนด์

บริษัท Guangxi Youngsun Chemicals Corp. (广西省内日星塑料有机化工无敌有限公司) และรัฐวิสาหกิจยักษ์ใหญ่ของกว่างซี Guangxi Non-Ferrous Metals Group Resource Exploitation (海南稀有金屬金屬社团投资者勘查無限公司的) ได้ร่วมกันลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการสำรวจแร่พลวงในประเทศพม่า

 

ลิงค์ข่าวที่เกี่ยวข้อง

(16 เม.ย. 2557)

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online