game bắn cá mập

นครหนานหนิง เปิดฉากการประชุม RCEP (อาเซียน+6) ครั้งที่ 4

3 Apr 2014

หนังสือพิมพ์กว่างซี เดลี่ : นครหนานหนิง ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ซึ่งมีคณะผู้แทนกว่า 500 คนจาก 16 ชาติสมาชิกเข้าร่วมกันอย่างคับคั่ง

ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) เป็นเป็นความตกลงเขตการค้าเสรีใหม่ ซึ่งครอบคลุมประชากรเกือบครึ่งโลก (ราว 3,300 ล้านคน) และมีสัดส่วน GDP และมูลค่าการค้ารวมเกือบร้อยละ 30 ของโลก

กรอบ RCEP เป็นการรวมเอาความตกลงเขตการค้าเสรีที่อาเซียนมีอยู่ 5 ฉบับ (คือ FTA อาเซียนกับจีน กับเกาหลีใต้ กับญี่ปุ่น กับอินเดีย และกับออสเตรเลีย–นิวซีแลนด์) ให้กลายเป็นฉบับเดียว

ในมุมมองของจีน การค้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกมีศักยภาพการเติบโตได้อีกมาก สะท้อนได้จากอัตราการขยายตัวทางการค้าในระดับทวิภาคระหว่างจีนกับชาติสมาชิก RCEP มีการเติบโตรวดเร็วกว่าภาพรวมการค้าต่างประเทศของจีน

การประชุมคณะกรรมการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (The Meeting of Regional Comprehensive Economic Partnership Trade Negotiating Committee: RCEP-TNC) และการประชุมคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง จัดมาแล้ว 3 ครั้ง

สาระความคืบหน้าของการประชุม RCEP-TNC มีดังต่อไปนี้

การประชุม RCEP-TNC ครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-13 พฤษภาคม 2556 ณ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไนดารุสซาลาม

การประชุมนี้เป็นการเริ่มต้นเจรจาความตกลง RCEP อย่างเป็นทางการครั้งแรก เป็นการวางพื้นฐานและกำหนดแนวทางการเจรจาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่จะสรุปผลการเจรจาภายในสิ้นปี 2558 โดยมีการวางแผนการดำเนินงานและจัดตั้งคณะทำงาน 3 คณะ (คณะทำงานด้านการค้าสินค้า คณะทำงานด้านการค้าบริการ และคณะทำงานด้านการลงทุน)

นอกจากนี้ ยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเบื้องต้นเกี่ยวกับประเด็นที่ระบุใน “หลักนำการปฏิบัติ” (Guiding Principle) อาทิ ทรัพย์สินทางปัญญา นโยบายการแข่งขันทางการค้า ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและทางเทคนิค และกลไกระงับข้อพิพาท

ในส่วนของการประชุมคณะทำงานทั้ง 3 ด้านได้มีการหารือการวางแผนดำเนินงานในรายละเอียดของคณะทำงาน นอกจากนี้ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อบทที่จะมีการเจรจากันภายใต้ความตกลง RCEP และแนวทางการจัดตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อเตรียมความพร้อมการประชุมครั้งต่อไป

การประชุม RCEP-TNC ครั้งที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24–27 กันยายน 2556 ณ เมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย โดยการประชุมครั้งนี้มีการจัดตั้งคณะทำงานย่อย ด้านกฎหมายว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า ด้านพิธีการทางศุลกากรและการอำนวยความสะดวกทางการค้าภายใต้คณะทำงานด้านการ ค้าสินค้า

สำหรับการประชุมครั้งนี้ คณะทำงานด้านการค้าสินค้า การค้าบริการ และการลงทุนได้หารือเรื่องโครงสร้างและองค์ประกอบของข้อบท และได้หารือเรื่องรูปแบบการเปิดตลาดการค้าสินค้า พิธีการทางศุลกากร กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า รวมทั้งมาตรการที่มิใช่ภาษี

นอกจากนี้ ยังได้มีการแลกเปลี่ยนความเห็นในเบื้องต้น เรื่องสาขาการค้าบริการที่ต้องการจะเปิดเสรีภายใต้ความตกลง RCEP และประเด็นที่ระบุใน “หลักนำการปฏิบัติ” (Guiding Principle)

การประชุม RCEP-TNC ครั้งที่ 3 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-24 มกราคม 2557 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในที่ประชุมได้มีการหารือถึงการขยายการหารือไปยังเรื่องอื่น ๆ มากขึ้น พร้อมเปิดโอกาสให้มีการหารืออย่างไม่เป็นทางการระหว่างผู้เชี่ยวชาญ ในด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ทรัพย์สินทางปัญญา นโยบายการแข่งขัน และกลไกระงับข้อพิพาท

ผลจากการหารือดังกล่าว ในที่ประชุมมีมติให้จัดตั้งคณะทำงานเพิ่มเติมอีก 4 คณะ (คณะทำงานด้านความร่วมมือและเทคนิค คณะทำงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา คณะทำงานด้านนโยบายการแข่งขัน และคณะทำงานด้านกลไกระงับข้อพิพาท)

นอกจากนี้ ในที่ประชุมได้หารือในประเด็นต่อเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนโดยคณะทำงานด้านการค้าสินค้า มีการหารือเรื่องแนวทางการเปิดตลาด การลดภาษี โครงสร้างข้อบทการค้าสินค้า มาตรการที่มิใช่ภาษีแล้ว กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า พิธีการทางศุลกากร และการอำนวยความสะดวกทางการค้า

คณะทำงานด้านการค้าบริการ ได้หารือเรื่องโครงสร้างและองค์ประกอบของข้อบทการค้าบริการ สาขาที่ต้องการให้มีการผูกพันเปิดตลาด เป็นต้น ส่วนคณะทำงานด้านการลงทุนได้หารือเรื่องรูปแบบการเปิดตลาด การลงทุน และองค์ประกอบของข้อบทการลงทุน

สำหรับการประชุมครั้งที่ 4 ที่กำลังจัดขึ้นในนครหนานหนิง (กำหนดเวลา 5 วัน) ทุกฝ่ายจะดำเนินการเจรจาในประเด็นการลดภาษี การอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนและการบริการ และโครงร่างกรอบความตกลงดังกล่าว ซึ่ง BIC จะติดตามรายงานความคืบหน้าต่อไป

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online