game bắn cá mập

นครหนานหนิงชู 6 อุตสาหกรรมใหม่ โอกาสการลงทุนในนครหนานหนิง

9 Jan 2014

หนังสือพิมพ์ Southland Morning: ทางการนครหนานหนิงประกาศอนุมัติแผนปฏิบัติการ 3 ปี เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมสำคัญ 6 ประเภท จากการเปิดเผยของคณะกรรมการอุตสาหกรรมและข้อมูลสารสนเทศนครหนานหนิง (Nanning Industrial and Information Committee, 柳州市工信委)

อุตสาหกรรม 6 ประเภทข้างต้น ประกอบด้วย อุตสาหกรรมยาชีวภาพ อุตสาหกรรมสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมแปรรูปอลูมิเนียม อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์เครื่องจักรกล อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมพลังงานสะอาด

แนวทางและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการฯ มีดังนี้

หนึ่ง อุตสาหกรรมยาชีวภาพ สร้างแบรนด์ สร้างมูลค่าการผลิต 20,000 ล้านหยวน

ปัจจุบัน นครหนานหนิงมีวิสาหกิจที่ลงทุนในอุตสาหกรรมยาชีวภาพ ทว่า วิสาหกิจโดยส่วนใหญ่มีขนาดธุรกิจค่อนข้างเล็ก และเน้นผลิตยาสมุนไพรกึ่งสำเร็จที่มีความคล้ายคลึงกัน (ขาดความหลากหลายในตัวผลิตภัณฑ์)

อีกทั้ง ส่วนใหญ่ยังเป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนสูง มีความเสี่ยงสูง และคืนทุนค่อนข้างช้า ซึ่งเป็นจุดอ่อนและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาของอุตสหากรรมในอนาคต

ทางการหนานหนิงจึงได้กำหนดเป้าหมายการทำงานในช่วง 3 ปี โดยระบุว่าจะผลักดันให้อุตสาหกรรมดังกล่าวมีการขยายตัวสูงกว่าอัตราขยายตัวภาคอุตสาหกรรมของเมือง

พันธกิจหลัก : การผลักดันโครงการลงทุนขนาดใหญ่ การบ่มเพาะวิสาหกิจที่มีขีดความสามารถแข่งขันสูง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์และมีความหลากหลาย การสร้างแบรนด์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก การกำหนดให้ผู้ผลิตยาต้องได้รับมาตรฐาน GMP และการสร้างฐานอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพระดับชาติ



เป้าหมายเชิงตัวเลข : ปี 2558 อุตสาหกรรมฯ มีมูลค่าการผลิต 20,000 ล้านหยวน สร้างเม็ดเงินรายได้ภาษี 800 ล้านหยวน

สอง อุตสาหกรรมสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (EIP) – ธุรกิจหมื่นล้าน และย่างก้าวสำคัญสู่ “Created in Guangxi”

ขณะนี้ นครหนานหนิงมีพื้นฐานความพร้อมด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์มากพอสมควร เพียงแต่ยังขาดเทคโนโลยี แบรนด์ และผลิตภัณฑ์เด่น

ทางการหนานหนิงวางเป้าหมายว่า จะสร้าง “นครหนานหนิง” ให้กลายเป็นเมืองสำคัญด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ของกว่างซี ประเทศจีน และแผ่ขยายสู่อาเซียน

พันธกิจหลัก : การส่งเสริมการพัฒนาของนิคมอุตสาหกรรม และเร่งผลักดันนวัตกรรมการผลิตจาก “Made in Guangxi” เปลี่ยนถ่ายสู่ “Created in Guangxi”

เป้าหมายเชิงตัวเลข : ปี       2558 อุตสาหกรรรมฯ มีมูลค่าการผลิต 53,000 ล้านหยวน ขยายตัวเฉลี่ยปีละ 35 เปอร์เซนต์ บ่มเพาะธุรกิจขนาดใหญ่ และสร้างเม็ดเงินรายได้ภาษีมากกว่า 2,000 ล้านหยวน

สาม อุตสาหกรรมแปรรูปเชิงลึกอลูมิเนียม ขยายห่วงโซ่อุปทาน สร้าง คลัสเตอร์ อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมแปรรูปอลูมิเนียมของนครหนานหนิงขาดความหลากหลาย (ขาดการรวมกลุ่มทางอุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทาน) ขนาดธุรกิจค่อนข้างเล็ก รายได้จากการจำหน่ายค่อนข้างต่ำ (มูลค่าเพิ่มในตัวผลิตภัณฑ์ค่อนข้างต่ำ)

ทางการหนานหนิงได้วางเป้าหมายให้ “นครหนาหนิง” กลายเป็นฐานการผลิตและแปรรูปเชิงลึกผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมชั้นนำระดับประเทศ และมีสแกลการผลิตขนาดใหญ่ และมีห่วงโซ่อุปทานสมบูรณ์ที่สุดในภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศภายในเวลา 3 ปี



พันธกิจหลัก
: การส่งเสริมงานศึกษาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การดึงดูดกลุ่มวิสาหกิจขนาดใหญ่จากต่างมณฑลและต่างประเทศ การสร้างคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและขยายห่วงโซ่อุปทาน

เป้าหมายเชิงตัวเลข : ปี       2558 อุตสาหกรรรมแปรรูอลูมิเนียมและอุตสาหกรรมปลายน้ำมีมูลค่าการผลิต 30,000 ล้านหยวน ขยายตัวเฉลี่ยปีละ 43.5 เปอร์เซนต์ และสร้างเม็ดเงินรายได้ภาษี 600 ล้านหยวน

สี่ อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์เครื่องจักรกลพัฒนาผลิตภัณฑ์เด่น เทียบชั้นเมืองหลิ่วโจวและเมืองกุ้ยหลิน

ปัจจุบัน อุตสาหกรรมอุปกรณ์เครื่องจักรกลเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมการผลิตที่มีอัตราการเติบโตรวดเร็วที่สุดของนครหนานหนิง ทว่า การใช้เทคโนโลยีควบคุมอัตโนมัติและเทคโนโลยีอัจฉริยะในสายการผลิตยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำ อีกทั้ง การศึกษาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ยังมีอยู่น้อยเมื่อเปรียบเทียบกับเมืองหลิ่วโจวและเมืองกุ้ยหลิน

พันธกิจหลัก : การบ่มเพาะธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของตนเอง (Independent Intellectual Property Rights: IIPR) และมีขีดความสามารถทางการแข่งขันในตลาดค่อนข้างสูง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานเทคโนโลยีชั้นนำระดับประเทศ

การพัฒนาธุรกิจการผลิตในลักษณะแบ่งงานกันทำ เพื่อสร้างความสมดุลด้านโครงสร้างการผลิต พัฒนาความหลากหลายของตัวผลิตภัณฑ์ ทำให้การผลิตเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามหลักเศรษฐศาสตร์

เป้าหมายเชิงตัวเลข : ปี       2558 อุตสาหกรรรมฯ มีมูลค่าการผลิตมากกว่า 70,000 ล้านหยวน และสร้างเม็ดเงินรายได้ภาษี 2,000 ล้านหยวน

ห้า อุตสาหกรรมอาหาร เมืองแห่งน้ำตาล กับมูลค่าการผลิตแสนล้านหยวน

ปัจจุบัน นครหนานหนิงมีพื้นฐานความพร้อมในอุตสาหกรรมอาหาร โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการแปรรูปน้ำตาลอ้อย ซึ่งนับว่ามีขีดความสามารถทางการแข่งขันในระดับประเทศ ทว่า แบรนด์อุตสาหกรรมอาหารท้องถิ่นยังมีอยู่ค่อนข้างน้อย และมีมาตรฐานค่อนข้างต่ำ ทางการหนานหนิงจึงได้กำหนดเป้าหมายว่า อุตสาหกรรมอาหารจะเป็นอุตสาหกรรมประเภทแรกของนครหนานหนิงที่มีมูลค่าการผลิตทะลุแสนล้านหยวน

พันธกิจหลัก : การสนับสนุนการขยายขนาดธุรกิจ การยกระดับขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ การเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์รวมของภาคธุรกิจ

อาทิ ธุรกิจแปรรูปเนื้อสัตว์และสัตว์ปีก ธุรกิจแปรรูปน้ำมันพืช ธุรกิจการผลิตแอลกอฮอล์ ธุรกิจการผลิตเครื่องดื่ม(ใบชา) ธุรกิจการผลิตลูกกวาดและขนมขบเคี้ยว ธุรกิจน้ำตาล ธุรกิจแปรรูปยาสูบ ธุรกิจการผลิตผลิตภัณฑ์นม อุตสาหกรรมแปรรูปพืชผักและผลไม้ อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และอุตสาหกรรมแปรรูปมันสำปะหลัง

การส่งเสริมการพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต การสร้างศูนย์แปรรูปและกระจายสินค้าพืชผักผลไม้สดที่มีขนาดใหญ่ การพัฒนาห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรรมน้ำตาลและลูกกวาด สร้างนครหนานหนิงให้กลายเป็น “เมืองแห่งน้ำตาลจีน”

เป้าหมายเชิงตัวเลข : ปี       2558 อุตสาหกรรรมฯ มีมูลค่าการผลิตมากกว่า 100,000 ล้านหยวน ขยายตัวเฉลี่ยปีละมากกว่า 20 เปอร์เซนต์

หก อุตสาหกรรมพลังงานสะอาดบ่มเพาะธุรกิจชั้นนำ บูรณาการโครงสร้างการใช้พลังงาน

สำหรับนครหนานหนิง อุตสาหกรรมพลังงานสะอาดนับว่ามีศักยภาพการพัฒนาค่อนข้างสูง ทว่าปัจจุบัน การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีขั้นสูงและผลิตภัณฑ์ต้นน้ำปลายน้ำในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดของนครหนานหนิงยังอยู่ในขั้นเริ่มต้น จากข้อมูลปี 2555 นครหนานหนิงมีการผลิตแอลกอฮอล์ (เอทานอล) จากการหมักมันสำปะหลังประมาณ 2 แสนตัน มีการผลิตแอลกอฮอล์จากกากน้ำตาลในกระบวนการผลิตน้ำตาลจากอ้อยราว ๆ 1 แสนตัน นครหนานหนิงยังมีปัจจัยพร้อมด้านการใช้ประโยชน์แหล่งพลังงานธรรมชาติอื่น ๆ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานความร้อนใต้พิภพ

พันธกิจหลัก : การพัฒนาจุดนำร่องโครงการพลังงานสะอาด (เช่น สถานีก๊าซธรรมชาติสำหรับรถยนต์ และการพัฒนาศูนย์บริการแปลงสภาพรถยนต์จากน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นแก๊ส) การสร้างสรรค์เทคโนโลยีด้วยตนเอง การปรับปรุงอุปกรณ์และเทคโนโลยีการผลิตที่มีความทันสมัย การบ่มเพาะวิสาหกิจขนาดใหญ่

เป้าหมายเชิงตัวเลข : ปี       2558 การใช้พลังงานสะอาดมีสัดส่วนร้อยละ 30 ของปริมาณการบริโภคพลังงานทั้งหมด ในจำนวนนี้เป็นอัตราการใช้ประโยชน์จากพลังงานสะอาดในภาคอุตสาหกรรมมากกว่าร้อยละ 50

อุตสาหกรรมฯ มีมูลค่าการผลิต 8,000 ล้านหยวน และสร้างเม็ดเงินรายได้ภาษี 400 ล้านหยวน

BIC ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า อุตสาหกรรม 6 ประเภทข้างต้นเป็นอุตสาหกรรมประเภทส่งเสริมภายใต้ยุทธศาสตร์หลักว่าด้วยการพัฒนาและปรับเปลี่ยนโครงสร้างอุตสาหกรรมมณฑลของรัฐบาลกว่างซี

ทั้งนี้ ทางการนครหนานหนิงได้จัดทำแผนปฏิบัติการดังกล่าวขึ้นโดยพิจารณาจากจุดแข็ง โครงสร้างพื้นฐานความพร้อม รวมถึงแนวโน้มศักยภาพการพัฒนาของอุตสาหกรรมในอนาคตของเมือง แม้ว่าในนครหนานหนิง อุตสาหกรรมข้างต้นจะมีรากฐานและมีระดับความพร้อมที่แตกต่างกัน ทว่า หากวิเคราะห์เชิงคุณภาพและประสิทธิภาพแล้ว พบว่ายังมีจุดอ่อนอยู่ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงโอกาสสำหรับนักลงทุนไทยที่มีศักยภาพความพร้อม

สุดท้ายนี้ BIC ขอฝากว่า “การลงทุนย่อมมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online