game bắn cá mập

การจัดงานเสวนาเรื่อง “เหลียวหลังแลหน้า AICHR 3+3” และงานเลี้ยงรับรองเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights – AICHR)

25 Feb 2013

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศจะจัดงานเสวนาเรื่อง “เหลียวหลังแลหน้า AICHR 3+3” ในวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 14.00-18.00 น. ณ วิเทศสโมสร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักของสาธารณชนเกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights – AICHR) นับตั้งแต่การจัดตั้งเมื่อปี 2552 ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 15 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยจะมุ่งเน้นที่การดำเนินงานของ AICHR ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน และทิศทางการดำเนินงานและกิจกรรมของ AICHR ในช่วง 3 ปี ข้างหน้า โดยได้รับเกียรติจาก ดร. ศรีประภา เพชรมีศรี ผู้แทนไทยใน AICHR ระหว่างปี 2552-2555 และ ดร. เสรี นนทสูติ ผู้แทนไทยใน AICHR คนปัจจุบันซึ่งจะดำรงวาระระหว่างปี 2556-2558 เป็นผู้ร่วมเสวนา และนายอรรถยุทธ ศรีสมุทร อธิบดีกรมอาเซียน เป็นผู้ดำเนินรายการและร่วมเสวนาในประเด็นเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของไทยและสิทธิมนุษยชนในอาเซียน
ในการเสวนาครั้งนี้ ดร. ศรีประภาฯ จะเป็นผู้นำเสวนาเกี่ยวกับการดำเนินงานของ AICHR ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา โดยแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น และแบ่งปันประสบการณ์จากการดำรงตำแหน่งผู้แทนไทยคนแรกใน AICHR รวมถึงการประเมินการทำงานและพัฒนาการของ AICHR ในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนชี้ถึงประเด็นท้าทายของ AICHR ในภายภาคหน้า นอกจากนี้ ดร. เสรีฯ จะเป็นผู้นำเสวนาเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินงานและกิจกรรมของ AICHR ในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นหลักที่ ดร. เสรีฯ เห็นว่าควรจะผลักดันในระหว่างการดำรงตำแหน่งผู้แทนไทยใน AICHR ระหว่างปี 2556-2558 เพื่อส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศได้เชิญผู้แทนจากหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งจากภาครัฐและภาคประชาสังคมเข้าร่วมกว่า 100 คน เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกันอย่างเสรี สร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนวาระสิทธิมนุษยชนของไทย
ภายหลังการเสวนาฯ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ปลัดกระทรวงการต่างประเทศจะเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงรับรองเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้แทนไทยใน AICHR ทั้งสองท่านระหว่างเวลา 18.30-20.00 น. ณ วิเทศสโมสร โดยมีผู้แทนจากภาครัฐ ภาคประชาสังคม คณะทูตานุทูตและผู้แทนองค์การระหว่างประเทศประจำประเทศไทยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ทั้งนี้ เพื่อแสดงความขอบคุณ ดร. ศรีประภาฯ และแนะนำ ดร. เสรีฯ ในฐานะผู้แทนไทยใน AICHR ซึ่งเพิ่งเข้ารับหน้าที่
งานเสวนาและงานเลี้ยงรับรองดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในความมุ่งมั่นของกระทรวง การต่างประเทศที่จะผลักดันวาระสิทธิมนุยชน (Human Rights Agenda) ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและระหว่างประเทศ รวมทั้งเผยแพร่กิจกรรมและความร่วมมือในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของประเทศสมาชิกอาเซียน ตลอดจนบทบาท หน้าที่ และผลงานของ AICHR ให้เป็นที่รับทราบอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น และเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน อันเป็นหัวใจของการสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง

————————————————————————
game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online