game bắn cá mập

กว่างซีเร่งแผนพัฒนาการท่องเที่ยว ดูดเงินเข้าพื้นที่

8 Jan 2013

เว็บไซต์รวมข่าว – เขตฯ กว่างซีจ้วง: กว่างซีประชุมใหญ่การทำงานพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทบทวนและประเมินผลในช่วงที่ผ่านมา ควบคู่กับการกำหนดภารกิจและเป้าหมายในช่วงที่เหลืออยู่ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5 ปี ให้โตเฉลี่ยปีละ 15%

ในช่วง 3 ปีที่เหลืออยู่ของแผนพัฒน์ฯ ฉบับที่ 12 (สิ้นสุดปี 2558) กว่างซีจะเร่งยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้เป็นอุตสาหกรรมเสาหลักเชิงยุทธศาสตร์และเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมบริการสมัยใหม่

หลายปีที่ผ่านมา การท่องเที่ยวของกว่างซีเติบโตอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของเขตฯ รายได้จากการท่องเที่ยวของกว่างซีขยายตัวเพิ่มขึ้นจาก 53,370 ล้านหยวนในปี 51 เป็น 162,800 ล้านหยวนในปี 55 เพิ่มขึ้น 3 เท่าภายในเวลา 4 ปี หรือเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 33/ปี

สัดส่วนของรายได้จากการท่องเที่ยวรวมต่อ GDP เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 7.4 ในปี 51 เป็นร้อยละ 12 ในปี 55

แผนปฏิบัติการดังกล่าวมีระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 56-58 โดยได้กำหนดเป้าหมายสำคัญในช่วงปลายแผนไว้หลายประการ อาทิ จำนวนนักท่องเที่ยวรวมทั้งชาวจีนและต่างชาติที่มาเยือนต้องไม่ต่ำกว่า 250 ล้านคนครั้ง โดยอัตราการขยายตัวเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวจะต้องเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 15/ปี ส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวรวมต้องไม่ต่ำกว่า 250,000 ล้านหยวน หรือเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 22/ปี สัดส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวรวมต่อ GDP ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 13

การจ้างงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมกันเพิ่มขึ้นเป็น 6 ล้านคน รวมถึงบทบาทของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีส่วนช่วยลดความยากจนของประชากรได้ไม่ต่ำกว่า 500,000 คน

ทางการหวังว่า หลังสิ้นสุดแผนดังกล่าว อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของกว่างซีจะเริ่มมีจุดแข็งที่เด่นชัดเป็นของตนเอง ขณะที่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวจะเข้มแข็งขึ้น จนสามารถขับเคลื่อนให้กว่างซีก้าวกระโดดกลายเป็นมณฑลที่เข้มแข็งด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวได้ในอนาคต

อย่างไรก็ตาม กว่างซีจะต้องฝ่าอุปสรรคสำคัญ 3 ประการเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ได้แก่ การเร่งก่อสร้างและพัฒนาเส้นทางถนนสู่เขตท่องเที่ยวต่างๆ การยกระดับและพัฒนาเขตท่องเที่ยวให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ และการเพิ่มและขยายจำนวนโรงแรมที่พักให้เพียงพอกับความต้องการ

เพื่อเป็นช่วยให้แผนดังกล่าวบรรลุผลตามเป้าหมาย ทางการยังเตรียมให้การสนับสนุนเชิงนโยบายอย่างครบวงจร  ตั้งแต่มาตรการด้านการคลัง ภาษี การใช้ที่ดิน ความช่วยเหลือทางการเงินและการกำกับดูแลด้านราคาเป็นต้น พร้อมเตรียมเงินรางวัลและเงินอุดหนุนมอบให้แก่โรงแรม แหล่งท่องเที่ยวตลอดจนโครงการลงทุนด้านการท่องเที่ยวที่มีผลงานดีเด่นด้วย

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online