game bắn cá mập

เมืองเซี่ยเหมินเร่งส่งเสริมเมืองเศรษฐกิจทางทะเลที่แข็งแกร่ง

18 Mar 2024
กรมการพัฒนาทางทะเลของเมืองเซี่ยเหมินได้ประกาศ “ข้อบังคับการส่งเสริมเศรษฐกิจทางทะเลของเขตเศรษฐกิจพิเศษเมืองเซี่ยเหมิน” ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 โดยข้อบังคับดังกล่าวมุ่งเน้นการสร้างเมือง เซี่ยเหมินให้เป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจทางทะเลที่แข็งแกร่งระดับนานาชาติ และการอนุรักษ์ระบบนิเวศทางทะเล ข้อบังคับดังกล่าวมีเนื้อหาเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจทางทะเล โดยเน้นการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมทางทะเลที่ทันสมัยที่คำนึงถึงการรักษาระบบนิเวศ และการประสานงานในระดับภูมิภาคกับต่างประเทศ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 1. การกำหนดทิศทางการพัฒนาอย่างชัดเจน ส่งเสริมการสร้างพื้นที่ต้นแบบในการพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเล สร้างระบบโครงสร้างอุตสาหกรรมทางทะเลและสร้างพื้นที่อ่าวที่ทันสมัย 2. ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมทางทะเล การวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลเพื่อการผลิต อาทิ การพัฒนานวัตกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์และยาจากทรัพยากรทางทะเล และการสร้างคลัสเตอร์อุตสาหกรรมทางทะเลที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย 3. ผลักดันการสร้างเวทีเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยีทางทะเลที่ทันสมัยกับต่างประเทศ สร้างแหล่งทรัพยากรทางชีวภาพในท้องทะเลระดับนานาชาติ และผลักดันการประยุกต์ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการดูแลและการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล รวมทั้งแหล่งกักเก็บคาร์บอนใต้มหาสมุทร การยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทางทะเล และส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมทางทะเลผ่านการจัดประชุมเวทีระว่างประเทศ เช่น การจัดงานประชุม World Ocean Week ที่เมืองเซี่ยเหมินเพื่อศักยภาพอุตสาหกรรมทางทะเลของเมืองเซี่ยเหมิน และส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการค้าทางทะเล นวัตกรรม/เทคโนโลยีใหม่ ๆ และการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ทั้งนี้ เมืองเซี่ยเหมินกับไทยมีความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาทางทะเล โดยมีศูนย์ปฏิบัติการวิจัยร่วมไทย – จีนด้านสภาพภูมิอากาศและระบบนิเวศทางทะเล ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2556 ซึ่งครอบคลุมการสนับสนุนด้านการวิจัย การจัดฝึกอบรม การสัมมนาและการแลกเปลี่ยนนักวิจัย เพื่อพัฒนาโครงการและกิจกรรมภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างไทย – จีนด้านทะเลระหว่างทบวงกิจการมหาสมุทรจีนกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไทย
game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập Xiamen_editor

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online