game bắn cá mập

จับชีพจรเศรษฐกิจกว่างซี ทำผลงานดีใน Q1/2557

25 Apr 2014

เว็บไซต์ข่าวกว่างซี : ช่วง ม.ค.-มี.ค. 57 ที่ผ่านมา เขตฯ กว่างซีจ้วงเป็นหนึ่งในไม่กี่มณฑลของจีนที่สามารถรักษาระดับการเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างมีเสถียรภาพ

รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจของกว่างซีในช่วงไตรมาสแรกที่ผ่านมา พบว่า มูลค่า GDP เท่ากับ 301,436 ล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 8.0 (YoY) สูงกว่าอัตราขยายตัวเฉลี่ยของทั้งประเทศร้อยละ 0.6 จุด จากการเปิดเผยของสำนักงานสถิติเขตฯ กว่างซีจ้วง (Statistics Bureau of Guangxi, 云南统计显示局)

 

อุตสาหกรรมการผลิตยังคงขยายตัวสองหลักช่วง ม.ค.-มี.ค.57 ที่ผ่านมา มูลค่าเพิ่มภาคอุตสาหกรรมเท่ากับ 140,070 ล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 11.3 มูลค่าเพิ่มภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ขยายตัวร้อยละ 11.9

มูลค่าเพิ่มภาคอุตสาหกรรมในอุตสาหกรรมการผลิต 36 สาขา (จากทั้งหมด 40 สาขา) มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 ของมูลค่าเพิ่มภาคอุตสาหกรรม ในจำนวนนี้ พบว่า อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และอิเล็กทรอนิกส์มีมูลค่าเพิ่มสูงสุดถึงร้อยละ 37.5

ไขข้อกระจ่าง : ช่วงไตรมาสแรก มูลค่าเพิ่มภาคอุตสาหกรรมมีส่วนต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจร้อยละ 68.7

การเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมสำคัญ (คอมพิวเตอร์ และรถยนต์) และการรักษาระดับการขยายตัวมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าเพิ่มภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่า ภาพรวมการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของกว่างซีเป็นไปอย่างมีเสถียรภาพ และเป็นพื้นฐานความมั่นคงทางเศรษฐกิจของกว่างซี

 

การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเติบโตอย่างมีเสถียรภาพไตรมาสแรกที่ผ่านมา มีการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร (ไม่รวมการลงทุนภาคชนบท) คิดเป็นมูลค่า 207,020 ล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 18.0 ในจำนวนนี้ เป็นการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 63,765 ล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 17.3 และการลงทุนของภาคเอกชน 139,039 ล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 19.6

การลงทุนเพื่อปรับปรุงซ่อมแซม 71,527 ล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 20.8 การลงทุนในระบบโครงสร้างพื้นฐาน 88,181 ล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 19.5

โครงการก่อสร้างใหม่ (ไม่รวมอสังหาริมทรัพย์) จำนวน 6,312 โครงการ เพิ่มขึ้น 849 โครงการ  ประมาณการณ์ตัวเลขเงินลงทุนรวม 231,682 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.4

ไขข้อกระจ่าง : “การบริโภค การลงทุน การส่งออก  เป็น 3 ตัวจักรสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของกว่างซี โดยเฉพาะ “การลงทุน” นับว่ามีนัยสำคัญมากที่สุดต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของกว่างซีในขณะนี้

แม้ว่าการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรของกว่างซีเริ่มส่งสัญญาณชะลอตัวลง(เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน) ทว่ายังคงสามารถรักษาระดับการขยายตัวได้ค่อนข้างสูง

สาเหตุสำคัญที่ส่งผลให้ตัวเลขการลงทุนชะลอตัวลง (1) จำนวนโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่ค้างอยู่มีจำนวนลดลงส่งผลให้อัตราขยายตัวลดลง (2) ช่วงก่อนหน้านี้ การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรอยู่ในช่วงพีค (Peak) ส่งผลให้ตัวเลขฐานอยู่ในเกณฑ์สูง และ (3) ส่วนกลางยังไม่ตัดสินใจดำเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะใกล้นี้ ส่งผลให้เงินทุนหมุนเวียนในระบบมีไม่มาก

 

การค้าต่างประเทศเติบโตอย่างรวดเร็ว

ช่วง 3 เดือนแรกปีนี้ กว่างซีมีมูลค่าการค้าต่างประเทศ 52,870 ล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 24.7  ในจำนวนนี้แบ่งเป็น มูลค่าการส่งออก 31,590 ล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 35.9 และมูลค่าการนำเข้า 21,280 ล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 11.2 โดยกว่างซีเป็นฝ่ายเกินดุลการค้า 10,300 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 1.5 เท่า

หากวิเคราะห์ตามรูปแบบการค้า พบว่า การค้ามูลค่าต่ำตามแนวชายแดน (Petty Trade in Border Area) มีมูลค่า 21,197 ล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 60.7 การค้าแปรรูป มีมูลค่า 11,288 ล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 64.4 และการค้าทั่วไป (การค้าสากล) มีมูลค่า 19,139 ล้านหยวน ลดลงร้อยละ 3.8

“อาเซียน” ยังคงเกาะเก้าอี้คู่ค้ารายใหญ่ ขณะที่ตลาดเกิดใหม่แถบทวีปอเมริกาใต้และแอฟริกาเริ่มมีความร้อนแรงมากยิ่งขึ้น

การค้ากับอาเซียน มีมูลค่า 26,290 ล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 40.7 (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.7 ของมูลค่าการค้ารวม) การค้ากับสหรัฐอเมริกามีมูลค่า 4,670 ล้านหยวน ลดลงร้อยละ 1.8 การค้ากับสหภาพยุโรปมีมูลค่า 1,661 ล้านหยวน ลดลงร้อยละ 50.5

ไขข้อกระจ่าง : การค้าต่างประเทศของกว่างซีต้องเผชิญความท้าทายจากความซับซ้อนของเศรษฐกิจโลก ทว่า กว่างซียังคงสร้างผลงานตัวเลขเป็นที่น่าสนใจ ซึ่งเป็นผลมาจากจุดแข็งด้านทำเลที่ตั้งติดทะเลและติดชายแดน รวมทั้งนโยบายสนับสนุนจากส่วนกลาง (การพัฒนากลุ่มท่าเรือรอบอ่าวเป่ยปู้ เขตนำร่องการปฏิรูปการเงินตามแนวชายแดน ฯลฯ)

 

รายได้ชาวกว่างซีเพิ่มขึ้นค่อนข้างเร็ว

ช่วง ม.ค.-มี.ค.57 ที่ผ่านมา รายได้เฉลี่ยในรูปของเงินสดของชาวชนบท 2,595 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.8 (หักปัจจัยเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นสุทธิร้อยละ 9.9) รายได้ที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้ของชาวเมือง 7,324 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.2  (หักปัจจัยเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นสุทธิร้อยละ 7.3)

อัตราการจ้างงานใหม่ในเขตเมือง 144,700 ตำแหน่ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.3 อัตราผู้ว่างงานที่เข้าทำงานใหม่ 27,400 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 อัตราการจ้างงานของผู้ด้อยโอกาส 9,300 คน อัตราการอพยพเข้าทำงานในเขตเมืองของชาวชนบท 399,800 คน อัตราการว่างงานในเขตเมืองอยู่ที่ร้อยละ 3.1

ไขข้อกระจ่าง : ช่วงที่ผ่านมา รายได้ชาวเมืองและชาวชนบทของกว่างซีมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของสถานการณ์จ้างงาน อานิสงส์จากนโยบายส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพและระบบสร้างหลักประกันแรงงาน ส่งผลให้อัตราการจ้างงานขยายตัวเพิ่มขึ้น

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online