game bắn cá mập

การค้ายูนนาน-อาเซียน พุ่งสูง ขยายตัว 66.9% เมียนมาร์ ลาว เข้าวิน

8 Aug 2014
ศุลกากรนครคุนหมิงเปิดเผยว่า ครึ่งแรกของปี 2557 การค้ายูนนาน-อาเซียนมีมูลค่า 39,860 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 66.9 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51 ของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศของมณฑลยูนนาน โดยยูนนานส่งออกไปอาเซียน 22,040 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 94 และยูนนานนำเข้าจากอาเซียน 17,820 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 42.2 รายละเอียดสำคัญ มีดังนี้

1. ประเทศในอาเซียนที่อัตราการขยายตัวของการค้ายูนนาน-อาเซียน เพิ่มมากที่สุด คือ เมียนมาร์ และลาว โดยเมียนมาร์มีมูลค่าการค้ากับยูนนาน 19,830 ล้านหยวน สูงเป็นอันดับ 1 เพิ่มขึ้นร้อยละ 86.9 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.7 ของมูลค่าการค้ายูนนาน-อาเซียน ลาวมีมูลค่าการค้ากับยูนนาน 6,010 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 3.7 เท่า ครองสัดส่วนร้อยละ 15.1 ของมูลค่าการค้ายูนนาน-อาเซียน ส่วนประเทศอื่น ๆ มีมูลค่าการค้ากับยูนนาน ดังนี้ อินโดนีเซีย 4,440 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 47.4 มาเลเซีย 3,660 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.3 เวียดนาม 2,750 ล้านหยวน ลดลงร้อยละ 11.8 และ

ไทย 2,400 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2

2. ส่วนใหญ่เป็นการค้าของธุรกิจเอกชนถึงร้อยละ 86.9 โดยมีมูลค่า 34,630 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 78.4 รองลงมาคือ ธุรกิจที่บริหารงานโดยรัฐ 4,190 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.2 และธุรกิจที่ลงทุนโดยชาวต่างชาติ 1,030 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.4

3. สินค้าส่งออกส่วนใหญ่คือ เครื่องจักรกลไฟฟ้า (Electromechanical) มีมูลค่า 10,480 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 1.9 เท่า คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 47.5 ของมูลค่าการค้ายูนนาน-อาเซียน ในจำนวนนี้ เป็นอุปกรณ์การสื่อสารที่ส่งออกไปเมียนมาร์มูลค่า 2,370 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 2.3 เท่า อุปกรณ์และชิ้นส่วนวงจรไฟฟ้าที่ส่งออกไปลาว 2,270 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 25 เท่า ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้มูลค่าส่งออกเครื่องจักรกลไฟฟ้าขยายตัวเพิ่มขึ้น สำหรับการส่งออกสินค้าเกษตรมีมูลค่า 2,700 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 สิ่งทอ 1,690 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.3 และปุ๋ยเคมี 980 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.4

4. สินค้าเกษตรที่ยูนนานนำเข้าจากอาเซียนยังมีการเติบโตที่มั่นคง โดยมีมูลค่า 5,400 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.6 ในจำนวนนี้เป็นน้ำมันปาล์ม 4,080 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.5 ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้สินค้าเกษตรขยายตัวเพิ่มขึ้น ส่วนการนำเข้าผลไม้กลับมีแนวโน้มลดลง โดยมีมูลค่า 550 ล้านหยวน ลดลงร้อยละ 26.7 นอกจากนี้ยังมีสินค้าอีกสองประเภทที่มีอัตราการขยายตัวลดลง ได้แก่ แร่และโลหะมีมูลค่า 1,990 ล้านหยวน ลดลงร้อยละ 21.3 และ ยางพารา 1,040 ล้านหยวน ลดลงร้อยละ 9.7

แหล่งข้อมูล

เว็บไซต์ข่าว //www.yunnan.cn วันที่ 1 สิงหาคม 2557

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online