game bắn cá mập

FIGURE & PUBLICATION

ข้อมูลและสื่อ
game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập
game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập
game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập
game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập
game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập
game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập
game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập

ภาพรวมจีน
ข้อมูลจีนทั่วไป

สาธารณรัฐประชาชนจีน

ที่ตั้ง

ตั้งอยู่ด้านตะวันออกของทวีปเอเชีย มีพื้นที่ 9.6 ล้านตารางกิโลเมตร นับว่าใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชีย มีพรมแดนติดต่อประเทศต่างๆ โดยรอบ 15 ประเทศ ได้แก่ เกาหลีเหนือ รัสเซีย มองโกเลีย คาซัคสถาน เคอร์กิซสถาน ทาจิกิสถาน อัฟกานิสถาน ปากีสถาน อินเดีย เนปาล สิกขิม ภูฐาน พม่า ลาว และเวียดนาม โดยมีเส้นพรมแดนทางบกยาวกว่า 2 หมื่นกิโลเมตร ขณะที่ทิศตะวันออกและทิศใต้จดทะเลเหลือง ทะเลจีนตะวันออก และทะเลจีนใต้

ประชากร

สาธารณรัฐประชาชนจีน มีประชากรประมาณ 1,400,050,000 คน ไม่รวมเขตบริหารพิเศษฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวัน (สิ้นปี 2562)

เมืองหลวง

ปักกิ่งหรือเป่ยจิงตามภาษาราชการจีน ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ เป็นศูนย์กลางการปกครองของประเทศ ศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจการค้า วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวัฒนธรรม เป็นที่ตั้งของสถานเอกอัครราชทูตต่างๆ หน่วยงานของสหประชาชาติ และองค์การระหว่างประเทศ สำนักข่าวจากต่างประเทศ รวมทั้งบริษัทต่างชาติจำนวนมาก

รูปแบบการปกครอง

สถาปนา ประเทศเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2492 มีพรรคคอมมิวนิสต์จีนดำเนินการปกครองประเทศตามแนวทางพื้นฐานของลัทธิมาร์กซ์ -เลนิน และความคิดเหมา เจ๋อตง โดยประยุกต์เข้ากับแนวทฤษฎีการสร้างสรรค์ความทันสมัยให้แก่ระบอบสังคมนิยมของนายเติ้ง เสี่ยวผิง พรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นแกนนำในการปกครอง โดยมีพรรคการเมืองอื่นอีก 8 พรรค เป็นแนวร่วม ภายใต้การปกครองในลักษณะสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะแบบจีน

เขตการปกครอง

การปกครองส่วนกลางแบ่งออกเป็น 23 มณฑล (รวมถึงไต้หวัน) 5 เขตปกครองตนเอง (มองโกเลีย หนิงเซี่ย ซินเจียง กวางสี และทิเบต) 4 มหานครที่ขึ้นต่อส่วนกลาง (ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ เทียนจิน และฉงชิ่ง) และ 2 เขตบริหารพิเศษ(ฮ่องกง และมาเก๊า) สำหรับการปกครองในส่วนภูมิภาคยังแบ่งย่อยออกเป็น 159 จังหวัด (Prefecture) , 2,017 อำเภอ (County), 350 เมือง (City) และเขตในเมืองต่างๆ ประมาณ 630 เขต

ธงชาติ

ธงชาติจีนเป็นรูปดาวสีเหลือง 5 ดวงบนพื้นสีแดง ดาวดวงใหญ่หมายถึงพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งเป็นผู้นำ ดาวเล็กทั้ง 4 ดวง หมายถึง ชนชั้น ที่ประกอบขึ้นเป็นสังคมจีน คือ ชนชั้นกรรมกร ชนชั้นชาวนา ชนชั้นนายทุนน้อย และชนชั้นนายทุนแห่งชาติ ซึ่งมีความหมายถึงเอกภาพของประชาชนจีนทุกชนชั้นภายใต้การนำของพรรค คอมมิวนิสต์จีน

ชนชาติ

มีชนชาติต่าง ๆ อยู่รวมกัน 56 ชนชาติ โดยเป็นชาวฮั่น ร้อยละ 93.3 ที่เหลือเป็นชนกลุ่มน้อยอื่นๆ ที่สำคัญ ได้แก่ ชนเผ่าจ้วง ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในเขตปกครองตนเองกวางสีและมณฑลยูนนาน ชนเผ่าหุยในมณฑลหนิงเซี่ยและกานซู ชนเผ่าอุยกูร์ในมณฑลซินเกียง ชนเผ่าหยีในมณฑลเสฉวน ชนเผ่าทิเบตในเขตปกครองตนเองทิเบตและมณฑลชิงไห่ ชนเผ่าแม้วในมณฑลยูนนานและกุ้ยโจว ชนเผ่าแมนจู ในมณฑลทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชนเผ่ามองโกลในเขตปกครองตนเองมองโกเลียในและซินเจียง ชนเผ่าไตหรือไทในมณฑลยูนนาน และชนเผ่าเกาซันในไต้หวัน

ภาษาราชการ

ภาษาจีนกลาง (ผู่ทงฮว้า实质话) เป็นภาษาราชการ ชาวจีนในมณฑลต่างๆ มีภาษาพูดท้องถิ่นที่แตกต่างกัน เช่น เสฉวน หูหนาน แต้จิ๋ว ไหหลำ กวางตุ้ง ฮกเกี้ยน ฮักกา และเซี่ยงไฮ้ เป็นต้น และการออกเสียงภาษาจีนกลางก็มีสำเนียงเพี้ยนไปตามท้องถิ่น

ศาสนา

ลัทธิขงจื้อ เต๋า พุทธ อิสลาม และคริสต์ โดยเฉพาะความคิดลัทธิขงจื้อและเต๋ามีอิทธิพลหยั่งรากลึกซึ้งในภาษาและ วัฒนธรรมของจีนมานับพันๆ ปี

เงินตรา

สกุล เงินเรียกว่า “เหรินหมินปี้” (中国青年币)โดยมีหน่วยเรียกเป็น “หยวน” (元)มีอัตราแลกเปลี่ยน 1 หยวน เท่ากับ 4.4949 บาท, 1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 6.8985 หยวน (สถิติเฉลี่ยตลอดทั้งปี 2562)
game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập

ภาพรวมจีน
ความตกลงด้านการค้า

ภาครัฐบาล

 • ข้อตกลงทางการค้า เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 1978
 • พิธีสารว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมทางการค้าไทย – จีน เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 1978
 • ข้อตกลงว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย – จีน เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 1985
 • ความตกลงเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน มีการลงนามเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 1985 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 1985
 • ความตกลงเพื่อเว้นการเก็บภาษีซ้อน มีการลงนามเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 1986 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 1986
 • ข้อตกลงความร่วมมือด้านวัฒนธรรมไทย-จีน เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2001
 • ความตกลงเร่งลดภาษีสินค้าผักและผลไม้ระหว่างไทย-จีน เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2003
 • ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนว่า ด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ วันที่ 18 ตุลาคม 2003
 • บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือทางการค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ วันที่ 18 ตุลาคม 2003 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนของประเทศไทยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลง (Memo of Understanding : MOU) ร่วมกับ China Council for the Promotion of International Trade ของประเทศจีน

ภาคเอกชน

 • ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย) กับสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแห่งชาติจีน เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 1993
 • ข้อตกลงความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า และวิชาการระหว่างสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกับ
  หอการค้ามณฑลเหอเป่ย เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2000
 • บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งสภาธุรกิจไทย-จีน และสภาธุรกิจจีน-ไทย เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2001

ภาพรวมจีน
สถิติการค้าการลงทุน

มูลค่าการค้าระหว่างจีนและประเทศคู่ค้าสำคัญตั้งแต่ปี 2547-2549 สินค้า 15 รายการแรกที่จีนส่งออกไปไทย ปี 2548 สินค้า 15 รายการแรกที่จีนนำเข้าจากไทย ปี 2548 สินค้า 15 รายการแรกที่จีนส่งออกไปไทย ปี 2549 สินค้า 15 รายการแรกที่จีนนำเข้าจากไทย ปี 2549 มูลค่าการค้าไทยจีน ปี 2549 สินค้า 15 รายการแรกที่จีนส่งออกไปไทย ปี 2550 สินค้า 15 รายการแรกที่จีนนำเข้าจากไทย ปี 2550 สินค้า 15 รายการแรกที่จีนส่งออกไปไทย ปี 2551 สินค้า 15 รายการแรกที่จีนนำเข้าจากไทย ปี 2551 มูลค่าการส่งออกสินค้าจีนไปไทย (รายท่าเรือจีน) ปี 2553-2555 มูลค่าการส่งออกสินค้าจีนไปไทย (รายสินค้า) ปี 2553-2555 มูลค่าการส่งออกสินค้าจีนไปทั่วโลก (รายสินค้า) ปี 2553-2555 มูลค่าการส่งออกสินค้าจีนไปทั่วโลก (รายประเทศ) ปี 2553-2555 มูลค่าการนำเข้าของจีนจากไทย (รายท่าเรือจีน) ปี 2553-2555 มูลค่าการนำเข้าของจีนจากไทย (รายสินค้า) ปี 2553-2555 มูลค่าการนำเข้าของจีนจากทั่วโลก (รายสินค้า) ปี 2553-2555 มูลค่าการนำเข้าของจีนจากทั่วโลก (รายประเทศ) ปี 2553-2555 มูลค่าการส่งออกสินค้าจีนไปไทย (รายท่าเรือจีน) ปี 2556 มูลค่าการส่งออกสินค้าจีนไปไทย (รายสินค้า) ปี 2556 มูลค่าการส่งออกสินค้าจีนไปทั่วโลก (รายสินค้า) ปี 2556 มูลค่าการส่งออกสินค้าจีนไปทั่วโลก (รายประเทศ) ปี 2556 มูลค่าการนำเข้าของจีนจากไทย (รายท่าเรือจีน) ปี 2556 มูลค่าการนำเข้าของจีนจากไทย (รายสินค้า) ปี 2556 มูลค่าการนำเข้าของจีนจากทั่วโลก (รายสินค้า) ปี 2556 มูลค่าการนำเข้าของจีนจากทั่วโลก (รายประเทศ) ปี 2556 มูลค่าการส่งออกของจีนจากทั่วโลก ปี 2556-2558 มูลค่าการนำเข้าของจีนจากทั่วโลก ปี 2556-2558
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online