game bắn cá mập

เมืองเซี่ยเหมินมุ่งพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเชิงลึก เพื่อยกระดับศักยภาพการผลิต

1 Apr 2024

ในต้นปี 2567 เมืองเซี่ยเหมินประกาศมาตรการหลายมาตรการเกี่ยวกับการพัฒนาด้านนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยีเชิงลึก เพื่อนำไปสู่ศูนย์กลางนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยีระดับชาติ โดยเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนและผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเมืองเซี่ยเหมิน ระบุว่าในปี 2567 เมืองเซี่ยเหมินจะมุ่งเน้นการยกระดับนวัตกรรมและเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในอุตสาหกรรมการผลิตและตั้งเป้าที่จะเพิ่มมูลค่าการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) ของเมืองเซี่ยเหมินให้ถึงร้อยละ 3.4 โดยมีแผนปฏิบัติการ ดังนี้

1.1 สร้างเมืองเซี่ยเหมินเป็นเมืองแห่งวิทยาศาสตร์ พัฒนานวัตกรรม/เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ โดยเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานใหม่ วัสดุใหม่ และชีวการแพทย์ ผลักดันการพัฒนาประสิทธิภาพการวิจัยและพัฒนา (R&D) และโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัย เช่น การปรับปรุงห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเฉินเจียเกิงและห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเฉียงอัน อีกทั้งยังมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพศูนย์บ่มเพาะธุรกิจของเมืองเซี่ยเหมิน เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น รวมทั้งการดึงดูดการลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และการสร้างเวทีความร่วมมือด้านนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยีกับต่างประเทศ

1.2 มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมทางอุตสาหกรรม โดยเร่งส่งเสริมการสร้างนิคมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในสาขา อาทิ พลังงานใหม่และอุตสาหกรรมชีวการแพทย์ และสนับสนุนการร่วมมือกับวิสาหกิจชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ระดับมณฑล และระดับเมือง เพื่อร่วมกันสร้างมาตรฐานอุตสาหกรรมการผลิตระดับสูง

1.3 สนับสนุนด้านการเงินแก่วิสาหกิจ โดยสำนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะร่วมมือกับสำนักการคลังของเมืองเซี่ยเหมินสนับสนุนด้านการเงินแก่วิสาหกิจ อาทิ การจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาวิสาหกิจด้านนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงิน (Financial products)

 ทั้งนี้ ไทยสามารถเรียนรู้แนวทางการพัฒนานวัตกรรม/เทคโนโลยีของเมืองเซี่ยเหมินที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนสำคัญการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมีคุณภาพสูงได้   แหล่งอ้างอิง

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập Xiamen_editor

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online